این استاپ موشن به سفارش شبکه دو صدا و سیما ساخته شده است .
این استاپ موشن به سفارش سازمان اهدای خون استان اصفهان جهت تشویق مردم به اهدای خون ساخته شده است .