مستندعلمی تحقیقاتی دیابت به سفارش بانی شو

 

توضیحات طرح

این تیزر مستند علمی تحقیقاتی به سفارش بانی شو و بیمارستان خورشید اصفهان ساخته شده است جهت سفارش تیزر مستند اصفهان می توانید روی تیم حرفه ای رویانو حساب کنید .

تصاویر پروژه